Adatvédelmi tájékoztató

Jelen tájékoztatás célja felhívni a figyelmét arra, hogy mi alapján kezelünk Önről személyes adatokat, illetve az, hogy az Ön által részünkre átadott adatokat, hogyan dolgozzuk fel.

Kérem, olvassa el figyelmesen a következőket annak érdekében, hogy megértse milyen gyakorlataink vannak az Ön személyes adatinak kezelésére.

A www.securitas.hu weboldalt a Securitas Kft. szerkeszti.

A következő vagyonvédelmi szolgáltatásokat látjuk el a megbízók részére: élőerős őrzés, távfelügyelet és technológiai megoldások.

 A Securitas Kft. teljes mértékben tiszteletben tartja a magánélethez fűződő jogát, és nem kezel semmilyen személyes adatot ezen a weboldalon az Ön kifejezett engedélye nélkül.

Minden Ön által önkéntesen rendelkezésünkre bocsátott személyes információt a legmagasabb szintű biztonság és titoktartási kötelezettség mellett, szigorúan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETTEL (GDPR) összhangban kezeljük.

A fenti adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Securitas Kft. adatkezelőnek minősül.

Ez a tájékoztatás jelen weboldalhoz kapcsolódó adatvédelmi gyakorlatunkra vonatkozik. Nem vagyunk felelősek más webhelyek tartalmáért, vagy adatvédelmi gyakorlatáért.

Milyen információkat gyűjtünk Önről?

A következő módon adhat részünkre információt:

 • Elsősorban e-mail-en és telefonon keresztül. Kérjük, hogy csak annyi információt közöljön, ami a szolgáltatásunk teljesítéséhez, vagy weboldalunk / szolgáltatásaink vonatkozásában kérdések / javaslatok / megjegyzések küldéséhez szükséges.
 • Formanyomtatványok kitöltése például a www.securitas.hu kapcsolat oldalán.
 • Munkára jelentkezés a Csatlakozz hozzánk oldalon. Az önéletrajzának, motivációs levelének elküldésével rendelkezésünkre bocsátja nevét, lakcímét, e-mailcímét és telefonszámát. Önéletrajzának tartalmaznia kell információkat a foglalkoztatásának előzményeiről és tanulmányairól (megszerzett képzettség, munkahelyek, betöltött munkakörök, kitüntetések és így tovább).

Kérjük, hogy jelentkezésekor ne adjon meg magáról szenzitív, ún. különleges adatokat (magasság, súly, egészségügyi adat, vallási meggyőződés, filozófiai, vagy politikai nézet, pénzügyi adatok).

 • Kapcsolatfelvétel a Securitas Kft.-vel. Az ügyfelek olyan információkkal láthatnak el bennünket, amelyek tartalmazhatják az alkalmazottak elérhetőségeit; kapcsolattartók nevét; e-mail címét; üzleti címét; telefonszámát és a számlázási részleteket.

Miért gyűjtjük ezeket az információkat?

Az információkat szolgáltatásunk teljesítése, értékesítse, valamint weboldalunk fejlesztése és munkatársaink toborzása céljából kezeljük.

Az adatkezelés célja:

 • vállalatát ügyfélként rögzítsük a rendszerünkben;
 •  tájékoztatás az Ön ügyeiről;
 • leendő munkavállalók számára profil létrehozása az Ön számára;
 • honlapunk és a belső működés javítása, beleértve a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, kutatást, statisztikai és felmérési célokat;
 • weboldalunk biztonságának megőrzése;
 • amennyiben feliratkozott hírlevelünkre termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja:

 • A Securitas Kft. és Ön között fennálló szerződés teljesítése, vagy a szerződés megkötését megelőző lépések megtétele.
 • A jogszabályi kötelezettségnek való megfelelése.
 • Ahhoz fűződő jogszerű érdekek, melyek alapján a szerződéskötést megelőzően szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlatokat adunk, amely érdek nem írja felül az Ön alapvető jogait vagy az adatok védelméhez fűződő érdekét. 

Kivel oszthatjuk meg az ÖNRE VONATKOZÓ információt?

Megoszthatjuk adatait a kiválasztott üzlettársakkal, beszállítókkal és vállalkozókkal a szolgáltatás teljesítése érdekében. Például ezek az üzleti partnerek magukban foglalhatják a webhosting szolgáltatónkat és informatikai szolgáltatóinkat. Ha a hitelminősítésének értékelése az Önnel való szerződéskötés feltétele, akkor információkat osztunk meg a kiválasztott hitelminősítő ügynökségekkel.

Emellett személyes adatairól harmadik fél is tudomást szerezhet:

 • Abban az esetben, ha üzletet vagy eszközöket értékesítünk vagy vásárolunk az ilyen üzlet vagy eszközök jövőbeli eladója vagy vásárlója is tudomást szerezhet az Ön személyes adatairól.
 • Amennyiben harmadik fél szerezte meg eszközeinket, akkor az ügyfeleinkről tárolt információk is átruházásra kerülnek.
 • Ha jogszabályi kötelezettségünk közölni vagy megosztani személyes adatait; az ÁSZF és egyéb megállapodások érvényesítése vagy alkalmazása; védjük jogainkat, tulajdonunkat vagy biztonságunkat, ügyfeleinket vagy másokat. Ez magában foglalja az információcserét más vállalatokkal és szervezetekkel a csalás elleni védelem és a hitelkockázat csökkentése céljából.
 • A Securitas Csoport más vállalataival folytatott projekt részeként.

Az adatok megosztása
Személyes adatait megoszthatjuk a Securitas Csoport bármely tagjával üzleti tevékenységünk hatékony működtetése és a szerződés szerinti teljesítés érdekében. 

Mennyi ideig kell megőrizni az Önre vonatkozó információt?

 • Securitas Kft. honlapját megnyitó látogatók 

A honlapot felkereső látogató azonosító adatait honlapra történő engedélyezett belépés időpontjáig.

 • Ügyfélkapcsolat- kezelés
 • Üzleti partnerrel történő együttműködés ideje, valamint a fennálló kötelmek érvényesítésének lehetséges időtartama, legfeljebb 5 év.
 • Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.
 • Új munkaerő felvétele, álláshirdetés

A be- és kilépésre jogosultaknak a rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatait

-      munkaviszony létesítése esetén a létesített munkaviszony megszűnését követő 5 évig,

-      munkaviszony létesítése nélkül 6 hónapig,

-      munkaviszony létesítése nélkül 3 évig, ha a betöltendő munkakör egyedi képzettséget és gyakorlatot kíván.

TOVÁBBÍTUNK-E AZ EURÓPAI UNIÓ VAGY AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TERÜLETEN KÍVÜLRE ADATOKAT?

Nem küldünk semmilyen ügyfél / harmadik fél adatát az EU-on / EGT-en kívülre.

Milyen jogok illetik meg Önt?

 • Tájékoztatás kérése.
 • Adatok elfeledtetéséhez való jog.
 • Az általunk tárolt adatok hozzáféréséhez való jog.
 • Adatok helyesbítéséhez való jog: pontatlan információk késedelem nélküli kijavítását.
 • Az általunk tárolt adatok törléséhez való jog, amennyiben az adatok tárolása már nem szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, vagy amennyiben Ön visszavonta az adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
 • Tiltakozás joga: profilalkotás és automatizált adatkezelés, adatok marketingcélokra, vagy az Ön sajátos helyzetéhez kapcsolódó feldolgozása ellen.
 • Adathordozhatóság joga: ahhoz való jog, hogy hordozható formában adjuk meg az Ön adatait, vagy ahol ez számunkra technikailag kivitelezhető továbbítsuk ezt az információt egy másik szolgáltató részére, feltéve ha ez nem eredményezi a másokra vonatkozó információk közzétételét.
 • Adatok korlátozásához való jog.
 • Ha az Ön adatainak feldolgozása az adott feldolgozáshoz való hozzájárulásán alapul, bármikor visszavonhatja a beleegyezést azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűnek tekinthető.

A fenti jogok bármelyikét gyakorolhatja azáltal, hogy kapcsolatba lép velünk. Kapcsolattartó: dr. Hadas László Róbert - Risk Manager (hadas.laszlo@securitas.hu).

KIHEZ FORDULHAT JOGAINAK MEGSÉRTÉSE ESETÉN?

 • Securitas Kft.-hez, mint adatkezelőhöz.
 • Tájékoztatom, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

-        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, honlap: http://www.naih.hu/, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

-        Fővárosi Törvényszék, Levelezési cím: 1363 Pf. 16., Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., Központi telefonszám: +36 1 354 6000.

MI TÖRTÉNIK HA MEGVÁLTOZTATJUK JELEN TÁJÉKOZTATÁST?

Jelen tájékoztatás időről időre változhat, és a változtatások a weboldalunkon kerülnek közzétételre azzal, hogy a közzétételkor lépnek hatályba.


Kérjük, tekintse át ezt a tájékoztatást minden egyes alkalommal, amikor a weboldalunkon jár, vagy igénybe veszi szolgáltatásunkat.


HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

Telefon: +36-1-323-0851

E-mail: info@securitas.hu

dr. Farkas Csaba adatvédelmi tisztviselő (dr.farkas.csaba.sandor@gmail.com)

Elsődleges kapcsolattartó dr. Hadas László Róbert Risk Manager (hadas.laszlo@securitas.hu)